• 5 % korting op je volgende aankoop
 • Gratis verzenden en retourneren vanaf 30 euro
 • Koop nu, betaal later

9.7


  Algemene voorwaarden

  De gebruiker wordt verzocht de algemene voorwaarden te lezen alvorens tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

  1.TOEPASSING

   1.1. Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij bottine.be houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


  1.2. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken  worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

   2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING

   2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben. Bottine.be kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv. bij bestelling gedaan door minderjarigen. Wij behouden ons tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.

  Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres) Gelieve in dit geval contact op te nemen met [email protected]

  2.2. De consument heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Bottine.be zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. 

  De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico van de klant en volgens de retourprocedure.
  Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Concreet voor schoenen en slofjes betekent dit dat de producten alleen ter controle gebruikt mogen worden (zoals het gebruikelijke passen in de winkel). De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
  Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt bottine.be zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
  Afgeprijsde producten worden niet terugbetaald. Je kan ze wel retourneren en ontvangt in dit geval een waardebon in de plaats.
   

  2.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Bottine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

   

  3. PRIJZEN EN BETALINGEN

  3.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.


  3.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.

  3.3. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties. 

  3.4. Actiecodes zijn niet geldig op reeds afgeprijsde producten.

  3.5. Bottine.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.

  3.6. Voor alle aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform van Mollie. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.

  4. LEVERING

  4.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Verzenden is gratis bij een bestelling vanaf 40 euro. Bij een bestelling onder de 40 euro worden de verzendkosten bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.

  4.2. De levering gebeurt binnen de BENELUX en kan op aanvraag en mits betaling van een meerkost ook naar andere landen binnen de EU 

  4.3. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

  4.4. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

  4.5. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

  5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  De geleverde goederen blijven eigendom van bottine.be tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. 

  6. KLACHTEN

  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

  7. VERLIES OF DIEFSTAL

  7.1. Bottine.be draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling via [email protected] Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voorvermelde termijn gebeurt.

  7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.

  7.3. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. 

  8. OVERMACHT

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van onze verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief productieonderbrekingen, leveringsproblemen of tekorten aan grondstoffen, arbeid, energie of transport, of vertragingen in het transport. stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die onszelf of onze leveranciers treffen, zelfs als deze gebeurtenissen te voorzien zijn.

  9. PERSOONSGEGEVENS

  Door een bestelling te plaatsen op de internetsite bottine.be, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals het beheer van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en advertentie. Verwerking voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde reclame vindt alleen plaats als de klant hiermee tijdens de bestelling uitdrukkelijk heeft ingestemd. Bottine.be zal de gegevens niet overdragen aan derden. De klant heeft recht op inzage en correctie van alle gegevens en heeft te allen tijde het recht kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

   

  10. BEWIJS

  Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

  11. SCHEIDBAARHEID

  11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

  11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

  11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen. 

   

  12. TOEPASSELIJK RECHT

  12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

  12.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

  13. ADRESGEGEVENS

  Bottine Aarschot                           
  Martenlarenstraat 29          
  3200 Aarschot                             
  +32 496/50.24.30
  www.bottine.be
  [email protected] 

  14. Cadeaubonnen 

  In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door bottine.be uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een bottine.be cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door bottine.be uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door bottine.be en door bottine.be aangewezen derde partijen.

  2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan bottine.be te worden verstrekt. Bottine.be behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door bottine.be  is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

  3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte code in.

  4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

  5. Cadeaubonnen uitgegeven door bottine.be zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.bottine.com.

  6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

  7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

  9. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de bottine.be website.

  10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, kortingscode, iDEAL , paypal of Maestro.

  11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

  12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

  13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

  14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

  17. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

  18. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Bottine.be zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Bottine 9,8 / 10 - 118 Reviews @ Kiyoh
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »